وارد شدن کاربر

اشتراک مجله

بهای اشتراک پست عادی :
  • اشتراك سالانه 700,000 ریال
پست سفارشی :
  • اشتراك سالانه 800,000 ریال
اشتراک برای استادان و دانشجوبان دانشگاه‌ها با ارسال گواهی یا فتوکپی کارت با تاریخ معتبر از محل تدریس یا تحصیل 10% تخفیف خواهد داشت. لطفا پس از واریز حق اشتراک به حساب جاری 1776300425108 بانک سپه شعبه سلیمان خاطر به نام آقای منصور دهقان‌ پورفرم زیر را تکمیل نمایید. (شماره كارت : 2459-6740-1010-5892 ) و یا فرم اشتراک را از اینجا دانلود نمایید و پس از پر کردن، آن را از طریق پست برای ما ارسال کنید. يا به آدرس kargahhonar@yahoo.com ايميل نماييد .
اطلاعات شخصی
اطلاعات اشتراک
آدرس پستی

مشترک گرامی، لطفا در صورت تعییر آدرس مراتب را به دفتر نشریه اطلاع دهید.

اطلاعات فیش واریزی نقدی
ریال

همچنین شما می توانید فیش واریزی را به شماره 7-88346455-021 فاکس نمایید.